אתר שאלונים וטפסים


הסכם יחסי ממון (מאת עו"ד ערן עזרא)

עו"ד ערן עזרא מגשר בענייני גירושין
עו"ד עזרא עוסק בתחום דיני המשפחה. ניהול תיקי גירושין מורכבים, חלוקת רכוש, משמורת, מזונות, כתובה, נישואין אזרחיים, הסכמי ממון, צוואות, ירושות, ידועים בציבור, הגירת ילדים, אימוץ ילדים.
עו"ד עזרא הינו מגשר, מרצה, התמחה בפרקליטות הפלילית של מחוז מרכז, בעל ניסיון רב בניהול תיקים בתחום דיני המשפחה, בעל תואר שני במנהל עסקים מהאונ´ העברית (בהצטיינות), תואר ראשון במשפטים (בהצטיינות), ויועצה המשפטי של עמותת ג.ר.נ.י.ת, היוזמת ומקדמת חקיקה בתחום ענייני הגירושין בכנסת ישראל. מייל : eranelaw@gmail.com אתר: www.forgetit.co.il

חזרה להסכמי משפחה

פורמט זה של הסכם הממון מהווה אך את העקרונות הכלליים לסיכום הנקודות המרכזיות. המתווה לא מתאים לכל זוג, ומומלץ מאוד, להיוועץ בכל מקרה ומקרה עם עו"ד המתמחה בהסכמי ממון. אין דוגמא זו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

הסכם יחסי ממון


שנערך ונחתם ביום _____לחודש __________ 2011

בין: _________ , ת.ז: ___________
מכתובת ________
מצד אחד

לבין: _________ , ת.ז: __________
מכתובת _________ מצד שני

הואיל:    והצדדים עומדים להינשא זה לזו בתאריך ________ .

והואיל:    וברצונם של הצדדים לקבוע כבר בשלב זה את היחסים שישררו ביניהם מבחינה רכושית, הם חותמים על הסכם זה, וזאת למקרה שחס וחלילה יפקעו נישואיהם, והכל בכדי למנוע וויכוחים עתידיים בנושאי הממון.

הצדדים מסכימים כדלקמן:


המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

בפרקים הבאים יש להגדיר את המשטר הרכושי שישרור לגבי רכוש שהביא מי מהצדדים בטרם הנישואין ולגבי רכוש שייצבר במהלך הנישואין.

רכוש שלא יאוזן בין הצדדים:

 1. מוסכם בין הצדדים שביחס לרכוש המפורט בפרק זה לא יחול ההסדר של איזון המשאבים.
 2. הרכוש שיפורט להלן יהיה שייך, במקרה של גירושין, אך ורק לצד שעליו הוא רשום, ולצד השני לא תהא כל טענה ודרישה ביחס אליו.
להלן פריטי הרכוש:

 1. נכס הרשום ע"ש _______ שכתובתו _________ , הידוע כגוש, __ חלקה_______ , תת חלקה.
 2. הגדרת נכסים ונספים.
 3. חשבון שרשום ע"ש ______ , מספרו _____ , מספר סניף ______ בבנק _________ .
 4. חשבונות בנק נוספים.
 5. רכוש שיתקבל במתנה ו/או בירושה במהלך הנישואין.
 6. פירות שיצמחו או שיתקבלו מהרכוש שהוגדר, לרבות השבחת הרכוש.
כשמדובר בעסק עצמאי או בשותפות, חברות, מניות, אופציות וכו', יש להיוועץ לגבי ניסוח אותו הרכוש אותו מעוניינים להחריג מהרכוש המשותף.


המשטר הרכושי

על הצדדים להגדיר בפרק זה את המשטר הרכושי שבו הם מעוניינים להפעיל במהלך נישואיהם/חייהם המשותפים. פרק זה מהווה אך דוגמא להסדר רכושי.


 1. לצדדים חשבון שמספרו ______ בבנק ________ .
 2. הצדדים מסכימים כי למעט הרכוש שהוגדר בפרק "הרכוש שלא יאוזן בין הצדדי ם", כל הכספים שייצברו בחשבון המשותף ו/או רכוש אחר שייצבר במהלך הנישואין יאוזנו בין הצדדים הכספים והרכוש שייצברו ו/או יירכשו מהחשבון המשותף.
 3. הצדדים מתחייבים לנהוג על פי ההסדר הבא – כל אחד יפקיד את הכנסותיו לחשבון המשותף.

  רכוש אשר יאוזן בין הצדדים:

 4. הצדדים מתחייבים שכל הרכוש ו/או הכספים ו/או החובות שייצברו במסגרת חשבונ ם המשותף, וכל הרכוש האחר שיירכש על ידם במהלך הנישואין יהיו ברי איזון, ועליהם יחו ל ההסדר של איזון המשאבים.
 5. אם הצדדים יבחרו להחריג רכוש נוסף שיירכש במהלך הנישואין מאיזון המשאבים, רישו ם הרכוש יהווה את הראייה החלוטה לבעלות בו.

  הצדדים מצהירים:

 6. מוסכם כי כל שינוי של הוראות ההסכם לא יהיה בעל תוקף, אלא אם נעשה בחתימת שנ י הצדדים וקיבל את אישור בית המשפט.
 7. לאור האמור מבוקש מבית המשפט הנכבד ליתן להסכם זה שנחתם על ידי הצדדים תוקף של פ"ד.
 8. הצדדים מצהירים שקראו את כל סעיפי ההסכם, הבינו את משמעותם, וכל מה האמור בהסכ ם מקובל על דעתם, מתוך הסכמה ורצון חופשי.
ולראיה הצדדים באו על החתום:
______________________                             ______________________


אין דוגמא זו להסכם הממון מהווה תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין.
הערה: ההסכמים כולם מובאים כדוגמא בלבד ואינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ ו/או חוזה שניתן להסתמך עליו. ההסכמים והחוזים מכילים בתוכם סוגיות אשר לא ניתן לצפותן מראש ולפיכך יש להיוועץ עם מומחה בטרם חתימה על חוזה כלשהו. מדובר בדוגמא כללית וכוללנית אשר אינה מתאימה בהכרח לכל מקרה. יש להתאים כל חוזה לנסיבות המתאימות בכל מקרה ומקרה.