אתר שאלונים וטפסים


דוגמא לצוואה (מאת עו"ד ערן עזרא)

עו"ד ערן עזרא מגשר בענייני גירושין
עו"ד עזרא עוסק בתחום דיני המשפחה. ניהול תיקי גירושין מורכבים, חלוקת רכוש, משמורת, מזונות, כתובה, נישואין אזרחיים, הסכמי ממון, צוואות, ירושות, ידועים בציבור, הגירת ילדים, אימוץ ילדים.
עו"ד עזרא הינו מגשר, מרצה, התמחה בפרקליטות הפלילית של מחוז מרכז, בעל ניסיון רב בניהול תיקים בתחום דיני המשפחה, בעל תואר שני במנהל עסקים מהאונ´ העברית (בהצטיינות), תואר ראשון במשפטים (בהצטיינות), ויועצה המשפטי של עמותת ג.ר.נ.י.ת, היוזמת ומקדמת חקיקה בתחום ענייני הגירושין בכנסת ישראל. מייל : eranelaw@gmail.com אתר: www.forgetit.co.il

חזרה להסכמי משפחה

צוואה זו מהווה דוגמא לעקרונות כלליים בלבד. היא אינה מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין. מומלץ לערוך את הצוואה באמצעות עורך דין המתמחה בתחום בצורה יסודית, ומדויקת, לרבות כל הכללים המקובלים, כך שהצוואה תגשים את מטרת המצווים.

דוגמא לצוואה


אין איש יודע את מועד מותו ואין איש יודע מתי תגיע עת פקודתו. לפיכך מומלץ לו כשהוא בין החיים ובהכרה מלאה ומוחלטת לצוות את מה שיעשה ברכוש שלו ובנכסים שלו לאחר אריכות ימיו

לכן החתום מטה, _________ ת.ז._____ שכתובתי – עיר _____ , רחוב ________ , בהיותי צלול, מיושב לחלוטין בדעתי, שפוי ומוכשר מכל הבחינות שדרושות על פי חוקי מדינת ישראל והדת, הנני מצווה בזאת מרצון טוב וחופשי, וללא שום אונס, כפייה ולחץ כדלהלן:
 1. הנני מצהיר כי אני שומר לעצמי לחלוטין את זכותי, בכל עת, לחזור בי מצוואה זו, לשנות אותה, לגרוע ממנה או בכל זמן להוסיף עליה אולם כל עוד לא אעשה כן, תהא זו צוואתי בתוקף ותעמוד בעינה.
 2. אני מצהיר שכל מה שאתן ליורשים שלי על פי הצוואה, יהיה לאחר מותי, בהתאם לצוואה זו שעה אחת קודם פטירתי, וזאת בלבד, שאעשה במשך כל חיי ברכושי ובנכסיי כטוב בעיניי. זאת כפי שנהגתי עד היום.
 3. הנני מצווה כי מתוך הכספים המזומנים שיישארו לאחר מותי ראשית יופרשו הכספים לכבודי - ההלוויה, דמי הקבורה, מצבה, וכן יופרשו הכספים לכיסוי החובות והתחייבויות שלי.
 4. להלן פירוט הרכוש אותו אני מצווה ל_______, הגב'/מר _________, ת.ז. ___________ .
  1. דירות/נכסים/מגרשים
  2. רכבים
  3. חשבונות בנק
  4. כספים/חסכונות
  5. זכויות סוציאליות מכל מין וסוג
  6. כל יתר הרכוש לרבות חברות, זכויות, מניות , אופציות וכו'
  א. כן הנני מצווה ל________ כל רכוש אחר שרשום על שמי, בנכסי ניידי, דלא ניידי, יתרת סכומי הכסף, כל הכספים מעל מין וסוג שבחשבונות הבנק (לרבות חסכונות, מטבע זר וכל רכוש אחר שלא הוזכר בצוואה זו.
 5. במידה ו______ , ת.ז. _________, תלך לעולמה לפניי אני מצווה כי יתר עזבוני, כפי שפורט לעיל, וכל רכוש אחר שיהיה בבעלותי, מכל סוג ומין שהוא, יועבר ל ___________ , ת.ז _______ .
 6. הצוואה שערכתי היא היחידה והבלעדית שלי. הנני מצהיר כי זהו רצוני המוחלט.
 7. כל האמור לעיל, נעשה מרצוני הטוב, בדעה מיושבת וצלולה, באופן שלא יישאר שום פקפוק ו/או ערעור ו/או ספק לשום אדם.
ולראיה לגבי האמור באתי על החתום __________ יום _________ בחודש _______ בשנה_____.

אנו הח"מ -

________, ת.ז: _____________ שכתובתי - רח' ____________
________, ת.ז: _____________ שכתובתי - רח' ____________

אזרחי מדינת ישראל ואנו בני למעלה מגיל 18 שנים, מצהירים בזאת כי ביום _________ חתם לפנינו, מר ____________ , ת.ז. __________ , בנוכחות שנינו על צוואה זו מרצון טוב וחופשי, ללא לחץ או השפעה מסוג כל סוג, וכי גם אנחנו כל אחד בנוכחותו המצווה, חותמים כעדים והננו מצהירים ומאשרים כי ביצענו את הקניינים עם המצווה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום תאריך _____________ .

______________________                             ______________________
עד                                                        עד


הערה: ההסכמים כולם מובאים כדוגמא בלבד ואינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ ו/או חוזה שניתן להסתמך עליו. ההסכמים והחוזים מכילים בתוכם סוגיות אשר לא ניתן לצפותן מראש ולפיכך יש להיוועץ עם מומחה בטרם חתימה על חוזה כלשהו. מדובר בדוגמא כללית וכוללנית אשר אינה מתאימה בהכרח לכל מקרה. יש להתאים כל חוזה לנסיבות המתאימות בכל מקרה ומקרה.