אתר שאלונים וטפסים


צוואה הדדית (מאת עו"ד ערן עזרא)

עו"ד ערן עזרא מגשר בענייני גירושין
עו"ד עזרא עוסק בתחום דיני המשפחה. ניהול תיקי גירושין מורכבים, חלוקת רכוש, משמורת, מזונות, כתובה, נישואין אזרחיים, הסכמי ממון, צוואות, ירושות, ידועים בציבור, הגירת ילדים, אימוץ ילדים.
עו"ד עזרא הינו מגשר, מרצה, התמחה בפרקליטות הפלילית של מחוז מרכז, בעל ניסיון רב בניהול תיקים בתחום דיני המשפחה, בעל תואר שני במנהל עסקים מהאונ´ העברית (בהצטיינות), תואר ראשון במשפטים (בהצטיינות), ויועצה המשפטי של עמותת ג.ר.נ.י.ת, היוזמת ומקדמת חקיקה בתחום ענייני הגירושין בכנסת ישראל. מייל : eranelaw@gmail.com אתר: www.forgetit.co.il

חזרה להסכמי משפחה

פורמט זה של צוואה מהווה אך את העקרונות הכלליים לסיכום הנקודות המרכזיות. המתווה לא מתאים לכל אחד, ומומלץ מאוד, להיוועץ בכל מקרה ומקרה עם עו"ד המתמחה בעריכת צוואות. יודגש – כי החשיבות של עריכת צוואה טמונה בחשיבה אסטרטגית שתכיל את הנושאים שיכולים להתעורר בעתיד, לרבות מניעת סכסוכים בין היורשים. צוואה ראויה אמורה להגשים, ככל שניתן, את רצונם המלא של המצווים, בכל עת, ולכל מצב. אין דוגמא זו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

צוואה הדדית


אנו החתומים מטה, __________ , נושא תעודת זהות שמספרה _________ ו _________ , נושא תעודת זהות שמספרה __________ , המתגוררים ברחוב ___________ , בהיותנו בדעה צלולה ומיושבת וכשירים בכל הבחינות לערוך צוואה, מרצוננו הטוב והגמור ובלי כל אונס ו/או השפעה מצד מישהו, מצווים בזאת כדלקמן:
 1. זו צוואתנו האחרונה וכל צוואה שעשינו בעבר בטלה ומבוטלת בזאת ותהיה חסרת כל תוקף.
 2. צוואה זו חלה על כל רכושנו ללא יוצא מן הכלל. במסגרת רכוש זה נכללים נכסי דלא ניידי, מיטלטלין, כספים, זכויות, תביעות, טובות הנאה, אחזקות בחברות, ניירות-ערך, מניות, חשבונות בבנקים וכל נכסים אחרים, כפי שיהיו ביום מותנו - בין בישראל ובין מחוץ לגבולותיה.
 3. יש לצוות את ענייני העיזבון והסידורים הקשורים בהוצאות הכרוכות בכך.
 4. הננו מורישים ומצווים בזאת את כל רכושנו למי מאיתנו שיוותר בחיים לאחר מות בן/בת זוגו. במסגרת רכוש זה יכללו כל נכסי העיזבון.
  יש להסדיר בדרך משפטית ההסדר שבו אחד מבני הזוג הולך לעולמו לפני האחר או שניהם הולכים לעולמם יחד, או באופן אחר שלא יוכל אחד מהם לעשות שימוש בעיזבון על פי החלוקה שמוסכמת:
  1. דירות / מגרשים
  2. נכסים
  3. מיטלטלין
  4. חשבונות בנק
  5. כספים
  6. תכשיטים יקרי ערך
  7. שאר נכסי העיזבון
 5. היה ואחד היורשים המפורטים לעיל חו"ח לא יאריך ימים, חלקו יהיה שייך ליורשיו על פי דין או צוואה.
 6. הננו מצווים בזאת כי פרט לאמור לעיל, לא תהיינה זכויות ירושה לאף לא אחד מקרובי המשפחה האחרים או היורשים על פי החוק.
 7. הננו שומרים על זכותנו בכל עת וזמן שנרצה בכך לבטל, לשנות, להוסיף ולגרוע בכתב ובחתימת שני עדים מדברי צוואה אלה, כפי שנחפוץ, אך כל זמן שלא נעשה צוואה אחרת, תעמוד צוואה זו בתוקפה בהתאם לחוק הירושה, תשכ"ה-1965.
ולראיה באנו על החתום, היום _______ בחודש ________ , ________ , לאחר שהאמור לעיל הוסבר לנו הסבר היטב והבנו את כל האמור בצוואה זו.

______________________                             ______________________
הבעל                                                        האישה
אישור


יש צורך באימות של עו"ד ובשני עדים שיעידו שהמצווים חתמו בפניהם על הצוואה דלעיל, אחרי שהצהירו בפניהם שזאת צוואתם האחרונה

__________________                            _____________________


המתווה הינו כללי. יש הבדלים בין צוואה הדדית (צוואה משותפת) לבין צוואה רגילה. דוגמא לצוואה זו לא מתאימה לכל אחד, ומומלץ מאוד, להיוועץ בכל מקרה ומקרה עם עו"ד המתמחה בעריכת צוואות.

הערה: ההסכמים כולם מובאים כדוגמא בלבד ואינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ ו/או חוזה שניתן להסתמך עליו. ההסכמים והחוזים מכילים בתוכם סוגיות אשר לא ניתן לצפותן מראש ולפיכך יש להיוועץ עם מומחה בטרם חתימה על חוזה כלשהו. מדובר בדוגמא כללית וכוללנית אשר אינה מתאימה בהכרח לכל מקרה. יש להתאים כל חוזה לנסיבות המתאימות בכל מקרה ומקרה.