אתר שאלונים וטפסים


הסכם שלום בית לחילופין גירושין

עו"ד ערן עזרא מגשר בענייני גירושין
עו"ד עזרא עוסק בתחום דיני המשפחה. ניהול תיקי גירושין מורכבים, חלוקת רכוש, משמורת, מזונות, כתובה, נישואין אזרחיים, הסכמי ממון, צוואות, ירושות, ידועים בציבור, הגירת ילדים, אימוץ ילדים.
עו"ד עזרא הינו מגשר, מרצה, התמחה בפרקליטות הפלילית של מחוז מרכז, בעל ניסיון רב בניהול תיקים בתחום דיני המשפחה, בעל תואר שני במנהל עסקים מהאונ´ העברית (בהצטיינות), תואר ראשון במשפטים (בהצטיינות), ויועצה המשפטי של עמותת ג.ר.נ.י.ת, היוזמת ומקדמת חקיקה בתחום ענייני הגירושין בכנסת ישראל. מייל : eranelaw@gmail.com אתר: www.forgetit.co.il

חזרה להסכמי משפחה

פורמט זה של הסכם שלום בית לחלופין גירושין מהווה אך את העקרונות הכלליים לסיכום הנקודות המרכזיות. המתווה לא מתאים לכל זוג, ומומלץ מאוד, להיוועץ בכל מקרה ומקרה עם עו"ד המתמחה בענייני משפחה. אין דוגמא זו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

הסכם שלום בית לחילופין גירושין


שנערך ונחתם בתל אביב ביום ___________

בין: _________ , ת.ז: ___________
מרחוב ___________ , עיר _________
(שייקרא להלן: "הבעל/ "האב")
מצד אחד

לבין: _________ , ת.ז: __________
מרחוב ___________ , עיר _________
(שתקרא להלן: "האישה" / "האם")
מצד שניהואיל:    והבעל והאישה (להלן: "הצדדים") נישאו זל"ז כדמו"י ביום _______ ומנישואים אלה נולדו להם _______ ילדים.

והואיל:   וכעת השלום שורר בין הצדדים, והצדדים מעוניינים להסדיר אפשרות בה הנישואים יגיעו לקיצם, מוסכם בין הצדדים בזאת כי אופן חלוקת הרכוש והסדרי מתן הגט בינהם, יוכרעו לפי הוראות הסכם זה תוך החלטה להיפרד ברוח טובה ותוך שיתוף פעולה גם בעתיד.

(להלן: "הקטינים ו/או הילדים").


והואיל:    ונישואי הצדדים הגיעו למשבר שלא ניתן לאיחוי, ולכן הצדדים מסכימים להתגרש זה מזו כדת משה וישראל.והואיל:    והצדדים מעוניינים במסגרת הסכם זה להסדיר את כל ענייני הרכוש, מכל מין וסוג, מזונות, משמורת, הסדרי הראייה, ולהסדיר בהסכמה את כל העניינים הנובעים מהנישוא ים או כרוכים בגירושין.

מבוא
המבוא להסכם זה וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:


  1. המבוא להסכם זה וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
  2. מוסכם בין הצדדים, שבמידה ומי מהצדדים יגיע למסקנה, שאין עוד טעם בהמשך החיים המשותפים, יהיה אותו צד זכאי לפתוח בהליכי גירושין והצדדים מסכימים לשתף פעולה בהליך הגירושין.
  3. הצדדים מסכימים בזאת כי במידה ויחליטו להתגרש יחולו הוראות ההסכם דנן.
הסכם שלום הבית
  1. לצורך השגת שלום בית, מסכימים הצדדים כדלקמן:
  2. הצדדים ינהגו זה בזו בכבוד ואהבה.
  3. לדוגמא - התחייבות הדדית של פעם בחודש לבילוי משותף, וכו'.
  4. הצדדים מתחייבים לפעול במשותף, בניסיון כן ואמיתי, לשקם את חיי הנישואים, לנהוג באיפוק, סבלנות וסובלנות זה כלפי זו.
כניסה לתוקף של הסכם הגירושין
  1. מוסכם בין הצדדים, שבמידה ומי מהצדדים יגיע למסקנה שברצונו להתגרש, יהא רשאי אותו צד לפתוח "תיק גירושין", והצדדים מתחייבים לשתף פעולה בהליך הגירושין. די במתן הודעה בכתב (להלן: "הודעת הגירושין") על ידי אחד הצדדים לצד האחר, בכדי שסעיף זה ייכנס לתוקף.
  2. מוסכם בין הצדדים כי הוראות הסכם הגירושין תכנסנה לתוקפן מיד עם מתן הודעת הגירושין, כמפורט לעיל, והן תהיינה תקפות אף במנותק מסוגיית מועד הגט בין הצדדים.
הסכם הגירושין דוגמא ל הסכם גירושין
ולראיה הצדדים חותמים:

_______________________       ____________________
הבעל                                             האישה


הערה: ההסכמים כולם מובאים כדוגמא בלבד ואינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ ו/או חוזה שניתן להסתמך עליו. ההסכמים והחוזים מכילים בתוכם סוגיות אשר לא ניתן לצפותן מראש ולפיכך יש להיוועץ עם מומחה בטרם חתימה על חוזה כלשהו. מדובר בדוגמא כללית וכוללנית אשר אינה מתאימה בהכרח לכל מקרה. יש להתאים כל חוזה לנסיבות המתאימות בכל מקרה ומקרה.